Term & Condition Agreement

Term & Condition Agreement

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน / การให้บริการ บริษัท Wellgate Distribution Co ltd จำกัด (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำเว็บไซต์ สุขภาพดีดี.com  ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าของบริษัทฯ รับทราบข้อมูลข่าวสารจาก Wellgate & สุขภาพดีดี เข้าถึงเนื้อหาและข่าวสารภายในการจัดจำหน่ายของบริษัท ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนเข้าใช้บริการใดๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานโดยละเอียด และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก สุขภาพดีดี.com หรือสอบถามมายังบริษัทฯ ได้ที่ Call Center 02-363-8866 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 09:00-18:00 น.

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: สุขภาพดีดี.com

 

การเข้าชมหรือการเข้าใช้บริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้แล้ว กรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมผูกพันตนกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ โปรดอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์ การที่ท่านสมัครใช้บริการ และ/หรือ ใช้บริการใดๆผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ของ สุขภาพดีดี.com หรือโดยการเลือก “ตกลง” เพื่อยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและรับรู้ถึงเนื้อหาของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และตกลงที่จะถูกผูกพันโดยข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงกฎระเบียบ และนโยบาย ที่อาจประกาศบนเว็บไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจมีการแก้ไขได้เป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริการบางอย่างที่เสนอให้ผู้ใช้บริการได้ใช้งานผ่านเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะเพิ่มเติม ซึ่งการใช้บริการของท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวด้วย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยการอ้างอิง นอกจากนี้ท่านตกลงว่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต (Electronic/internet transactions) ที่ได้มีการประมวลผลและดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้วโดยผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมจากผู้ให้บริการเพื่อชำระเงินแก่บริษัท มีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย และผูกพันคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พุทธศักราช 2544 ของประเทศไทย

 

การที่ท่านทำการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์นี้

ถือว่าท่านได้ยอมผูกพันและตกลงยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การสมัครสมาชิก

1.1 เว็บไซต์ สุขภาพดีดี.com นี้ ให้บริการทั้งผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกโดยใช้ที่อยู่อีเมล และผู้ใช้บริการทั่วไป ที่สามารถลงทะเบียน อ่านเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ในฐานะผู้อ่านเนื้อหาและข่าวสารหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้

1.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ สุขภาพดีดี.com ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง แท้จริงสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าว ท่านจะต้องปรับปรุงข้อมูลนั้นๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

 

2. การเปลี่ยนแปลงใบกำกับภาษี

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบกำกับภาษี สามารถติดต่อแจ้งได้ที่ Call Center โทร 02-363-8866 ทุกวัน เวลา 09:00-18:00น. (สามารถขอเปลี่ยนแปลง ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้หลังจากวันที่ออก ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ไม่เกิน 7 วัน และสามารถเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใบกำกับภาษีจากแบบบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล ในทุกกรณี

 

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เป็นเจ้าของเว็บไซต์ สุขภาพดีดี.com เจ้าของงานและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในงานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ซึ่งที่นี้รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) ในข้อความ ภาพ การออกแบบ และงานในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดทั้งปวงในเว็บไซต์ ท่านในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างเคร่งครัด ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการคัดลอก ดัดแปลง ดาวน์โหลด แจกจ่าย หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งรูปภาพ ข้อความ และ/หรืองานในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเว็บไซต์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ท่านในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะกระทบต่อการใช้งานตามปกติ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ หรือทำข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดๆ อันเป็นการขัดขวางการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ และ/หรือเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ และผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หากท่านกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดๆ ข้างต้น ที่มีผลกระทบ หรือบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อเว็บไซต์หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์รายอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมาย โดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น

 

4. ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงความตกลงใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทให้กระทำในศาลไทยตามภูมิลำเนาของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน ให้ถือตามข้อความในเว็บไซต์ในภาษาไทยเป็นหลัก หากส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่เหมาะสมหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดในส่วนดังกล่าวสิ้นผล และให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในส่วนอื่นมีผลใช้บังคับต่อไป ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ว่าครั้งเดียวหรือเป็นการฝ่าฝืนซ้ำเดิมก็ตาม แต่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้สิทธิที่มีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าบริษัทฯ สละสิทธิและไม่เป็นการกระทบสิทธิของบริษัทในการใช้สิทธิในภายหลัง หากบริษัทฯ ยกเว้นการฝ่าฝืนส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ถือว่าเป็นการยกเว้นการฝ่าฝืนใดๆ ในอนาคตหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้แต่ประการใด บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือเงื่อนไขอื่นๆทางเว็บไซต์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

  • 6.1 กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การทำธุรกรรมทางการขายใดๆ ในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ และการระงับข้อพิพาทระหว่างท่านกับบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย
  • 6.2 การสละสิทธิ์ การไม่บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวในอนาคต
  • 6.3 การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการแจ้งเตือนหรือทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ การประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และ/หรือการส่ง e-mail ถือว่าเป็นการแจ้งให้ท่านทราบและท่านได้รับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
  • 6.4 การติดต่อสื่อสารและการบอกกล่าว ท่านตกลงและยอมรับการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

 

5. การจำกัดความรับผิดชอบ

ความรับผิดของบริษัทฯ สำหรับเนื้อหาและข่าวสารใดๆ ที่ท่านได้จากบริษัท จะจำกัดเพียงเนื้อหาภายในเว็บเท่านั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความใน สุขภาพดีดี.com กับในสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ แล้วก็ตาม บริษัทฯ ก็ไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดในความผิดพลาด การละเว้น หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานนั้นๆ หากบริษัทฯ พบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคและไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่บริษัทฯ ในการที่จะแก้ไข บริษัทฯ จะทำการปรับปรุงข้อความโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดในส่วนต่อไปนี้

– ข้อความในเว็บไซต์ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันอื่นๆ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ระบุในแอปพลิเคชันอื่นๆ หรือการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายใดๆ ของบุคคลภายนอกผ่านทางแอปพลิเคชันของบริการนี้ – ข้อความที่ระบุในแอปพลิเคชันของการบริการนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมหรือการรับทราบจากบริษัทฯ และโดยทางเทคนิคบริษัทฯ ไม่สามารถป้องกันการใช้งานได้

– การที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ ได้กับเครื่องมือและซอฟท์แวร์ของท่าน หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิกส์ของท่าน

– ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงความผิดพลาดและล้มเหลวในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ทั้งนี้ ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่กระทบกับความรับผิดของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้อ่านผ่านทางบริการนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายทั่วไป 8. การแจ้งข้อขัดข้องหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ ได้จัดให้มีศูนย์บริการลูกค้าเพื่อการแจ้งข้อขัดข้อง หรือข้อร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการในเนื้อหาและข่าวสารสำหรับท่าน และจะหาทางแก้ปัญหาให้กับท่านตามความเหมาะสมในทันที แต่หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนหรือจัดการกับข้อขัดข้องที่ท่านแจ้งได้ในทันที บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลและช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ ให้กับท่านผู้ร้องเรียนผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ โดยท่านสามารถแจ้งข้อขัดข้อง หรือข้อร้องเรียนได้ทาง Call Center โทร 02-363-8866 ทุกวัน เวลา 09:00-18:00 น.

 

6. การแจ้งข้อขัดข้องหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีศูนย์บริการลูกค้าเพื่อการแจ้งข้อขัดข้อง หรือข้อร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการในการอ่านเนื้อหาและข่าวสารสำหรับท่าน และจะหาทางแก้ปัญหาให้กับท่านตามความเหมาะสมในทันที แต่หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนหรือจัดการกับข้อขัดข้องที่ท่านแจ้งได้ในทันที บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลและช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ ให้กับท่านผู้ร้องเรียนผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ โดยท่านสามารถแจ้งข้อขัดข้อง หรือข้อร้องเรียนได้ทาง Call Center โทร 02-363-8866 ทุกวัน เวลา 09:00-18:00 น.

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

คลิกที่ดาว เพื่อให้คะแนนบทความ

Average rating 0 / 5. Vote count: 0